• Published 10th May 2016
  • 2,029 Views, 430 Comments

The Titan's Orb: Rising Storm - Old Man DustersWhile Callum and the Mane Six continue their quest to find the shards of the Titan's Orb, their path ahead grows only more deadly as they are now stalked by a relentless shadow that will stop at nothing until they are vanquished...

  • ...
9
 430
 2,029

PreviousChapters Next
Θα πεθάνεις


₩Ⱨ₳₮ ł₴ Ⱨ₳₱₱Ɇ₦ł₦₲ ₮Ø ₥Ɇ!?

ł ĐØ₦’₮ Ʉ₦ĐɆⱤ₴₮₳₦Đ! ɎØɄ ₴₳łĐ ł₮ ₩₳₴ ØVɆⱤ!

ɎØɄ ⱠłɆĐ ₮Ø ₥Ɇ! ɎØɄ ₣Ʉ₵₭ł₦₲ ⱠłɆĐ ₮Ø ₥Ɇ!

ɎØɄ’VɆ ₵Ø₦ĐɆ₥₦ɆĐ ₥Ɇ ₮Ø ĐłɆ! ł ₴ɆɆ ł₮ ₦Ø₩!

ł ₴ɆɆ ⱧØ₩ ł₮ ł₴, ɎØɄ ₥Ø₦₴₮ɆⱤ₴!

ɎØɄ ₱Ⱡ₳Ɏ ɎØɄⱤ Ⱡł₮₮ⱠɆ ₲₳₥Ɇ₴, ₳₦Đ ₩Ɇ’ⱤɆ ₦Ø₮Ⱨł₦₲ ฿Ʉ₮ ₮ⱧɆ Ⱡł₮₮ⱠɆ ₱Ʉ₱₱Ɇ₮₴.

₩Ɇ’ⱤɆ JɄ₴₮ ₮ØɎ₴ ₳ⱤɆ₦’₮ ₩Ɇ!?

ɎØɄ’ⱤɆ Ʉ₴ł₦₲ ₮Ⱨł₴ ⱧɄ₥₳₦, JɄ₴₮ Ⱡł₭Ɇ ɎØɄ Ʉ₴ɆĐ ₥Ɇ!

ɎØɄ ₵ⱧØ₴Ɇ Ⱨł₥, ₳₦Đ ₦Ø₩ ł’₥ ₲Øł₦₲ ₮Ø ĐłɆ.

ł₴ ₮Ⱨł₴ ₥Ɏ ⱠɆ₲₳₵Ɏ? ł₴ ₮Ⱨł₴ ⱧØ₩ ₴₮₳ⱤĐɄ₴₮ ₥ØØ₦₴Ⱨł₥₥ɆⱤ ₮ⱤɄⱠɎ ĐłɆ₴?

₳₦Đ ₩Ⱨ₳₮ Ø₣ ₮ⱧɆ ฿ØɎ? ₩łⱠⱠ ɎØɄ ₭łⱠⱠ Ⱨł₥ ₮ØØ, ₩ⱧɆ₦ Ⱨł₴ JØ฿ ł₴ ĐØ₦Ɇ?

ł₮ ₩ØɄⱠĐ₦’₮ ₴ɄⱤ₱Ɽł₴Ɇ ₥Ɇ, ɎØɄ ₳ⱤɆ ₳ⱠⱠ ⱧɆ₳Ɽ₮ⱠɆ₴₴.

ł ₵₳₦ ł₥₳₲ł₦Ɇ ɎØɄ’ⱠⱠ ₭łⱠⱠ Ⱨ₳₩₦Ʉ’ⱤɆɎɆ₦₲ ₮ØØ, ₩ⱧɆ₦ ⱧɆ’₴ ₣ɄⱠ₣łⱠⱠɆĐ Ⱨł₴ ₱ɄⱤ₱Ø₴Ɇ?

ł₣ ɎØɄ’ⱤɆ ₲Øł₦₲ ₮Ø ₭łⱠⱠ ₥Ɇ, ฿Ɇ QɄł₵₭ ₳฿ØɄ₮ ł₮!

JɄ₴₮ ₴₮Ø₱ ₮Ⱨł₴ ₦Øł₴Ɇ! ł ₵₳₦’₮ ฿₳ⱤɆ ł₮!

₱ⱠɆ₳₴Ɇ ₴₮Ø₱ ₮Ⱨł₴ ₣Ʉ₵₭ł₦₲ ₦Øł₴Ɇ!

ł ₵₳₦₮ ₮₳₭Ɇ ł₮ ₳₦Ɏ₥ØⱤɆ!

Ɇ₦Đ ł₮!

Ɇ₦Đ ł₮!

₭łⱠⱠ ₥Ɇ!


Join our Patreon to remove these adverts!
PreviousChapters Next
Join our Patreon to remove these adverts!