• Published 10th May 2016
  • 1,945 Views, 422 Comments

The Titan's Orb: Rising Storm - Old Man DustersWhile Callum and the Mane Six continue their quest to find the shards of the Titan's Orb, their path ahead grows only more deadly as they are now stalked by a relentless shadow that will stop at nothing until they are vanquished...

  • ...
9
 422
 1,945

PreviousChapters Next
𝓦𝓱𝓪𝓽 𝓪𝓻𝒆 𝔂𝓸𝓾 𝓭𝓸𝓲𝓷𝓰 𝓱𝒆𝓻𝒆?

Author's Note:

=Not all is as it seems, for something lies inside the tree...=


ł’₥ ł₦₴łĐɆ ɎØɄⱤ ⱧɆ₳Đ.

₮ⱧɆⱤɆ’₴ ₦Ø₮Ⱨł₦₲ ɎØɄ ₵₳₦ ĐØ ₮Ø ₴₮Ø₱ ₥Ɇ.

ɎØɄ ₩łⱠⱠ ₴Ʉ฿₥ł₮

ł ₩łⱠⱠ ₭ɆɆ₱ ĐØł₦₲ ₮Ⱨł₴ Ʉ₦₮łⱠ ɎØɄ ฿ⱤɆ₳₭.

₩ⱧɆ₦ ł’₥ ₣ł₦ł₴ⱧɆĐ, ɎØɄ ₩Ø₦’₮ Ⱨ₳VɆ ₳ ĐⱤØ₱ Ø₣ ₴₳₦ł₮Ɏ ⱠɆ₣₮ ł₦ ɎØɄ.

₩ⱧɆ₦ ł ₣ł₦Đ ɎØɄ, ł’₥ ₦Ø₮ ɆVɆ₦ ₲Øł₦₲ ₮Ø ₭łⱠⱠ ɎØɄ.

ł ₩łⱠⱠ ĐⱤłVɆ ɎØɄ ₮Ø ₭łⱠⱠ ɎØɄⱤ₴ɆⱠ₣.

฿Ʉ₮ ₦Ø₮ ฿Ɇ₣ØⱤɆ ɎØɄ ₭łⱠⱠ ɎØɄⱤ ₣ⱤłɆ₦Đ₴.

ɎØɄⱤ ฿Ɽ₳ł₦ ł₴ ₴ł₵₭.

ł ₳₥ ₲Øł₦₲ ₮Ø ₥₳₭Ɇ ł₮ ₴ł₵₭ɆⱤ.

₮₩łⱠł₲Ⱨ₮ ₩₳₴ ₣Ʉ₦. VɆⱤɎ ₣Ʉ₦.

₭łⱠⱠł₦₲ ⱧɆⱤ ₩₳₴₦’₮ ₳ⱠⱠ ł гР₮Ø ⱧɆⱤ.

₮ⱧɆⱤɆ’₴ Ø₦ⱠɎ ₴Ø ₥Ʉ₵Ⱨ ₮ØⱤ₥Ɇ₦₮ ɎØɄ ₵₳₦ ₳₵₵Ø₥₱Ⱡł₴Ⱨ
₣ⱤØ₥ ₭łⱠⱠł₦₲ ₴Ø₥ɆØ₦Ɇ ØVɆⱤ ₳₦Đ ØVɆⱤ ₳₲₳ł₦.

₩ⱧɆ₦ ł ₴₮₳Ɽ₮ɆĐ ₣Ⱡ₳Ɏł₦₲ ⱧɆⱤ, ₦Ø₩ ₮Ⱨ₳₮ ₩₳₴ ₩ⱧɆ₦ ₴ⱧɆ ฿Ɇ₲₳₦ ₮Ø ฿ⱤɆ₳₭.

₱ɆɆⱠł₦₲ ₳₩₳Ɏ ⱧɆⱤ ₴₭ł₦ Ʉ₦₮łⱠ ₮ⱧɆⱤɆ ₩₳₴ ₦Ø₮Ⱨł₦₲ ฿Ʉ₮ ₣ⱠɆ₴Ⱨ.

ⱧɆⱤ ₴₵ⱤɆ₳₥₴ Ɽ₳₦₲ ØɄ₮ ł₦ ₮ⱧɆ ₣ⱤØⱫɆ₦ ₣ØⱤɆ₴₮.

₦Ø₮ ɆVɆ₦ ₮ⱧɆ ₴₦Ø₩ ₵ØɄⱠĐ ₳฿₴ØⱤ฿ ₮ⱧɆ Ɇ₵ⱧØɆ₴ Ø₣ ⱧɆⱤ ₳₲Ø₦Ɏ.

₳₦Đ ₮ⱧɆ₦… ₩Ⱨ₳₮ ɆⱠ₴Ɇ гРł ĐØ ₮Ø ⱧɆⱤ…?

ł’₥ ₴ɄⱤɆ ɎØɄ’ⱤɆ ł₥₳₲ł₦₳₮łVɆ Ɇ₦ØɄ₲Ⱨ ₮Ø ₣ł₲ɄⱤɆ ł₮ ØɄ₮.

ⱠɆ₮’₴ JɄ₴₮ ₴₳Ɏ ₮ⱧɆⱤɆ ₩₳₴₦’₮ ₳₦ ł₦₵Ⱨ Ø₣ ⱧɆⱤ ฿ØĐɎ ₮Ⱨ₳₮ ł ĐłĐ₦’₮ ĐɆ₣łⱠɆ.

ł₮’₴ QɄł₮Ɇ ₳₥₳Ⱬł₦₲ ⱧØ₩ ₴ⱧɆ ₦ɆVɆⱤ ⱤɆVɆ₳ⱠɆĐ ɎØɄⱤ ₱Ø₴ł₮łØ₦.

₮ⱤɄⱠɎ.

₴ⱧɆ ₵ɆⱤ₮₳ł₦ⱠɎ гР₴Ⱨ₳ⱤɆ ₳ ⱠØ₮ ₥ØⱤɆ, ⱧØ₩ɆVɆⱤ.

₳฿ØɄ₮ ⱧɆⱤ ⱧØ₥Ɇ. ₳฿ØɄ₮ ⱧɆⱤ ₣₳₥łⱠɎ. ₳฿ØɄ₮ ⱧɆⱤ ₣ⱤłɆ₦Đ₴.

₳฿ØɄ₮ ɎØɄ...

₴ⱧɆ ĐłĐ₦’₮ ₣Ɇ₳Ɽ ɎØɄ. ₦Ø₮ Ø₦₵Ɇ, ₦Ø₮ ɆVɆⱤ.

₴ⱧɆ ĐłĐ₦’₮ ɆVɆ₦ Ⱨ₳₮Ɇ ɎØɄ.

Ʉ₴ł₦₲ ɎØɄ ₳₴ ₳₦ ØɄ₮ⱠɆ₮ ₮ØⱤɆ ⱧɆⱤ ₮Ø ₱łɆ₵Ɇ₴.

₴ⱧɆ ĐłĐ₦’₮ ₩₳₦₮ ₮Ø ĐØ ł₮.

ł ₥₳ĐɆ ⱧɆⱤ. ł ₣ØⱤ₵ɆĐ ⱧɆⱤ.

Ø₦₵Ɇ ł ĐⱤØVɆ ⱧɆⱤ ₮Ø ₭łⱠⱠ ɎØɄ, ł ₭₦Ɇ₩ ₴ⱧɆ ₩ØɄⱠĐ ₲łVɆ Ʉ₱ ₳₦Đ ⱤɆVɆ₳Ⱡ ₩ⱧɆⱤɆ ɎØɄ ₳ⱤɆ.

ɎØɄ ₴₮Ø₱₱ɆĐ ₮Ⱨ₳₮.

ł ₳Đ₥łⱤɆ ɎØɄⱤ ⱤɆⱠɆ₦₮ⱠɆ₴₴₦Ɇ₴₴. ฿Ʉ₮ ɎØɄ ₳Ⱡ₴Ø łⱤ₭ ₥Ɇ.

ɎØɄ ₮ⱧⱤɆ₳₮Ɇ₦ ₥Ɏ ₱Ⱡ₳₦, ₳₦Đ ɎØɄⱤ ฿Ɽ₳ł₦ Ⱨ₳Ɽ฿ØɄⱤ₴ ₥Ɏ ØⱠĐ ₣ØɆ.

₣ØⱤ ₮ⱧØ₴Ɇ ⱤɆ₳₴Ø₦₴, ł ₩łⱠⱠ ฿ⱤɆ₳₭ ɎØɄ.

₣łⱤ₴₮ ł₦ ₥ł₦Đ, ₳₦Đ ₮ⱧɆ₦ ł₦ ฿ØĐɎ.

₴ⱠɆɆ₱ ₩ɆⱠⱠ, ɎØɄ’ⱠⱠ ₦ɆɆĐ ₮ⱧɆ ⱤɆ₴₮.


░░░░░░░░▌░░░░░░░▐
░░░░█░░▄▌░░░░▌░░░█░░░▄▄
░░░░▐▄░▌░░░░▐▄▌░░░▀▄█▄
░░░░░▐█░░░░░░░▌░▄█▀░░░▀█
░░░▌░░▐░░░░░▄▀▀▀░░░░░░░░
░░░▐░░░▀▄░█▀▄▄▄▄░░░░░░░░
▌░░█▄░░░▐▄█░░░░▌▀▄░░░░░░
█░░░▐░░░██░░░░░█░░▄░█▀░░
▐░░░█░░░▐█░░░░░░░░▌▀░░░░
░▌░░▌░░░▐█▄░░░░▄▄█▄▄▄░░░
▄▄▀▄█░░░░██░▄█▀░█▄▄░▐▄▄░
░░░░▀█▄░▄███░░░░░░░░░░░░
░░░░░░█████░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░▐███░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░▐███░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░▐████░░░░░░░░░░░░
░░▒▒▒▒▒█████▒▒░░░░░░░░░░
▒▒▒▒▒▒▄██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▄▄▄█▀▒█▀▐▀▀██▄▄▄▒▒▒▒▒▒
█▀▐▒█▒▒▒▌▒▒▐▒▒▒▒▒▌▀▀▄▒▒▒


₩ɆⱠ₵Ø₥Ɇ ₮Ø ₥Ɏ ₦ł₲Ⱨ₮₥₳ⱤɆ...


Join our Patreon to remove these adverts!
PreviousChapters Next
Join our Patreon to remove these adverts!