• Published 10th May 2016
  • 1,948 Views, 422 Comments

The Titan's Orb: Rising Storm - Old Man DustersWhile Callum and the Mane Six continue their quest to find the shards of the Titan's Orb, their path ahead grows only more deadly as they are now stalked by a relentless shadow that will stop at nothing until they are vanquished...

  • ...
9
 422
 1,948

PreviousChapters Next
Αλλά όχι σήμερα₩ⱧØ ₳ⱤɆ ɎØɄ? ₩Ⱨ₳₮ ł₴ ₮Ⱨł₴ ₱Ⱡ₳₵Ɇ?

ł’₥ ₴₵₳ⱤɆĐ!

₮Ⱨł₴ ₦Øł₴Ɇ Ʉ₦฿Ɇ₳Ɽ₳฿ⱠɆ! ł₮’₴ ₴Ø ⱠØɄĐ ɎØɄ ₵₳₦ ₣ɆɆⱠ ł₮!

₩Ⱨ₳₮ ₩ɆⱤɆ ɎØɄ ₮₳Ⱡ₭ł₦₲ ₳฿ØɄ₮?

ɎØɄ ₴₳łĐ ł ₩₳₴ ₲Øł₦₲ ₮Ø ĐłɆ!

ɎØɄ ₴₳łĐ ɎØɄ ₩ɆⱤɆ ₲Øł₦₲ ₮Ø ĐłɆ!

ł₮ ₣ɆɆⱠ₴ Ⱡł₭Ɇ ł’VɆ ฿ɆɆ₦ ł₦ ₮Ⱨł₴ ₱Ⱡ₳₵Ɇ ฿Ɇ₣ØⱤɆ!

ł₮ ₣ɆɆⱠ₴ Ⱡł₭Ɇ ł’VɆ ฿ɆɆ₦ ⱧɆⱤɆ ₣ØⱤ ɎɆ₳Ɽ₴!

₩ⱧɆ₦ гРł ₵Ø₥Ɇ ⱧɆⱤɆ Ⱡ₳₴₮? ł ₥Ʉ₴₮ Ⱨ₳VɆ ĐØ₦Ɇ ฿Ɇ₣ØⱤɆ!

ł ⱤɆ₥Ɇ₥฿ɆⱤ ₮Ⱨł₴ ₱₳ł₦! ł ⱤɆ₥Ɇ₥฿ɆⱤ ₮Ⱨł₴ ₦Øł₴Ɇ!

₮₳₭Ɇ ₥Ɇ ฿₳₵₭ ₮Ø ₮ⱧɆ ₮ł₥Ɇ ₮Ⱨł₴ ₩₳₴₦’₮ ₴Ø ₵Ø₦₣Ʉ₴ł₦₲!

Ø₦Ɇ ₥Ø₥Ɇ₦₮, ɆVɆⱤɎ₮Ⱨł₦₲ ł₴ Ø₭₳Ɏ. ₮ⱧɆ ₦ɆӾ₮, ₮Ⱨł₴!

ł JɄ₴₮ ₩₳₦₮ ₮Ø ₥₳₭Ɇ ɆVɆⱤɎØ₦Ɇ Ⱨ₳₱₱Ɏ! ł JɄ₴₮ ₩₳₦₮ ₮Ø ⱧɆⱠ₱!

₮Ⱨł₴ ł₴ ₴Ø ₵Ø₦₣Ʉ₴ł₦₲, ł ĐØ₦’₮ Ʉ₦ĐɆⱤ₴₮₳₦Đ ₳ Đ₳₥₦ ₮Ⱨł₦₲ Ɽł₲Ⱨ₮ ₦Ø₩!

ł₮’₴ Ⱡł₭Ɇ ɆVɆⱤɎ₮Ⱨł₦₲ ł₴ ₥ØVł₦₲ ₮ØØ ₣₳₴₮, ₳₦Đ ł ₵₳₦’₮ ₴₮Ø₱ ł₮!

ł₴ ₮Ⱨł₴ ₩Ⱨ₳₮ ĐɎł₦₲ ₣ɆɆⱠ₴ Ⱡł₭Ɇ? ₮ⱤɄⱠɎ? ØⱤ ł₴ ₮Ⱨł₴ JɄ₴₮ ₳ ₱₳Ɽ₮ Ø₣ ⱠłVł₦₲!?

ɎØɄ ₮Ⱨł₦₭ ɎØɄ’ⱤɆ ₮ⱧɆ Ø₦Ɇ ₩ⱧØ’₴ ₵Ø₦₣Ʉ₴ɆĐ?
ł’₥ ₴₳₮ ⱧɆⱤɆ Ɇ₦₵₳₴ɆĐ ł₦ Đ₳Ɽ₭₦Ɇ₴₴,
JɄ₴₮ ₮ⱤɎł₦₲ ₮Ø ₩Ɽ₳₱ ₥Ɏ ⱧɆ₳Đ ₳ⱤØɄ₦Đ ₥Ɏ Ø₩₦ ₣Ʉ₵₭ł₦₲ ɆӾł₴₮Ɇ₦₵Ɇ!
₩ⱧɎ ₳₥ ł ⱧɆⱤɆ? ₳₦Đ ₩ⱧɎ ₳₥ ł ĐØł₦₲ ₮Ⱨł₴?

ł₦ ₮ⱧɆ ₱ⱤØ₵Ɇ₴₴ Ø₣ ₮ⱤɎł₦₲ ₮Ø ₣ł₲ɄⱤɆ ₮Ⱨł₴ ØɄ₮,
ł’₥ ₵ⱤɆ₳₮ł₦₲ ₥ØⱤɆ QɄɆ₴₮łØ₦₴ ₮Ⱨ₳₦ ł ₳₥ ₳₦₴₩ɆⱤł₦₲ ₮ⱧɆ₥!
ł’₥ ₵ⱤɆ₳₮ł₦₲ ₳ ⱤłĐĐⱠɆ Ø₣ ₥Ɏ Ø₩₦ ₩ⱧłⱠɆ ₳₮₮Ɇ₥₱₮ł₦₲ ₮Ø ₴ØⱠVɆ Ø₦Ɇ!

ł’₥ ₳ ₱₳Ɽ₳ĐØӾ ł₦ ₮ⱧɆ ₥₳₭ł₦₲!

ł’₥ Ʉ₦Ⱨ₳₱₱Ɏ! ł JɄ₴₮ ₩₳₦₮ ₮Ø ĐłɆ!
₴Ø ₩ⱧɎ ĐØ ł Ɇ₣₣ØⱤ₮ⱠɆ₴₴ⱠɎ ₵Ø₦₮ł₦ɄɆ ĐØł₦₲ ₮Ⱨł₴?
ł’₥ ₦Ø₮ ₲Ɇ₮₮ł₦₲ ₱₳łĐ!
ł ₲Ɇ₮ ₦Ø ₴₳₮ł₴₣₳₵₮łØ₦ Ø₮ⱧɆⱤ ₮Ⱨ₳₦ ₮ⱧɆ Ø₵₵₳₴łØ₦₳Ⱡ ⱤɆ₥ł₦ĐɆⱤ ₮Ⱨ₳₮ ł’₥ ฿Ɇł₦₲ ₦Ø₮ł₵ɆĐ,
₳₦Đ ₳₥ ₳₱₱ⱤɆ₵ł₳₮ɆĐ.

ł₴ ł₮ ₮ⱧɆ ₲ɄłⱠ₮ ł ₣Ɇ₳Ɽ? ₮ⱧɆ ₲ɄłⱠ₮ Ø₣ ⱠɆ₳Vł₦₲ ₮Ⱨł₴ ₳ⱠⱠ ฿ɆⱧł₦Đ, Ʉ₦₣ł₦ł₴ⱧɆĐ?

ł₮ ₩ØɄⱠĐ₦’₮ ฿Ɇ ₮ⱧɆ ₣łⱤ₴₮ ₮ł₥Ɇ ł ₦Ɇ₳ⱤⱠɎ ₱Ʉ₮ ₳₦ Ɇ₦Đ ₮Ø ₮Ⱨł₴…

ł ĐØ₦’₮ Ʉ₦ĐɆⱤ₴₮₳₦Đ ₩ⱧɎ ł’₥ ₴₮łⱠⱠ ⱧɆⱤɆ.

ł ĐØ₦’₮ Ʉ₦ĐɆⱤ₴₮₳₦Đ ₩ⱧɎ ɎØɄ’ⱤɆ ₴₮łⱠⱠ ⱧɆⱤɆ!

₩ⱧØ ₳ⱤɆ ɎØɄ? ₩ⱧØ ₳₥ ł!?

ł’₥ ₵₳ⱠⱠɄ₥ ⱧØⱤ₦₵₳₴₮ⱠɆ, ł ₥Ʉ₴₮ ฿Ɇ!

₮ⱧɆ₦ ₩ⱧɎ ĐØ ł ₴ɆɆ ₮ⱧɆ₴Ɇ ₥Ɇ₥ØⱤłɆ₴?

ł’₥ ₲₳ⱠⱠØ₱ł₦₲ ₮Ø₩₳ⱤĐ₴ ₦₳Ⱨ’ⱠɆ₭, ₩ł₮Ⱨ ₳ ₴₩ØⱤĐ ₳₮ ₥Ɏ ₴łĐɆ!

ł₴ ₮Ⱨ₳₮ ₱Ɽł₦₵Ɇ₴₴ ₵ɆⱠɆ₴₮ł₳? ₳₦Đ ⱠɄ₦₳? ⱧØⱠɎ ₴Ⱨł₮, ł₴ ₮Ⱨ₳₮ Đł₴₵ØⱤĐ ₮ØØ?

₳₦Đ ₩ⱧØ ł₴ ₮Ⱨ₳₮? ł₴ ₮Ⱨ₳₮ ₴₮₳Ɽ₴₩łⱤⱠ ₮ⱧɆ ฿Ɇ₳ⱤĐɆĐ? ł₮ ₥Ʉ₴₮ ฿Ɇ! ₮Ⱨ₳₮ ฿Ɇ₳ⱤĐ ł₴ ⱧɄ₲Ɇ!

₮ⱧɆ₴Ɇ ₳ⱤɆ₦’₮ ₥Ɏ ₥Ɇ₥ØⱤłɆ₴, ł ₮Ⱨł₦₭. ₮ⱧɆɎ’ⱤɆ ɎØɄⱤ₴! ฿Ʉ₮ ₩ⱧɎ ĐØ ₮ⱧɆɎ ₣ɆɆⱠ Ⱡł₭Ɇ ₥ł₦Ɇ!?

₩Ⱨ₳₮ ł₴ ₮Ⱨł₴? ł’₥ ł₦ ₴Ø ₥Ʉ₵Ⱨ ₱₳ł₦!

ł ĐØ₦’₮ ₩₳₦₮ ₮Ø ĐØ ₮Ⱨł₴ ₳₦Ɏ₥ØⱤɆ!

₱ⱠɆ₳₴Ɇ ĐØ₦’₮ ⱠɆ₮ ₮Ⱨł₴ ฿Ɇ ⱤɆ₳Ⱡ!

₱ⱠɆ₳₴Ɇ ĐØ₦’₮ ⱠɆ₮ ₮Ⱨł₴ ฿Ɇ ⱤɆ₳Ⱡ!

₮Ⱨł₴ ł₴₦’₮ ₳ ĐⱤɆ₳₥ ₵Ø₥Ɇ ₮ⱤɄɆ! ł₮’₴ ₳ ₦ł₲Ⱨ₮₥₳ⱤɆ! ₮₳₭Ɇ ₥Ɇ ØɄ₮ Ø₣ ₮Ⱨł₴ ₴₮ØⱤɎ!

ⱧɆⱠ₱ ₥Ɇ!

₭łⱠⱠ ₥Ɇ!


Join our Patreon to remove these adverts!
PreviousChapters Next
Join our Patreon to remove these adverts!