• Published 10th May 2016
  • 3,388 Views, 427 Comments

The Titans' Orb: Rising Storm - Mister HorncastleAs Callum and the Mane Six continue their quest to find the shards of the Titans' Orb, the path ahead grows only more deadly, as they are now stalked by a relentless shadow that will stop at nothing to hunt them down...

  • ...
11
 427
 3,388

PreviousChapters Next
Θα πεθάνεις


₩Ⱨ₳₮ ł₴ Ⱨ₳₱₱Ɇ₦ł₦₲ ₮Ø ₥Ɇ!?

ł ĐØ₦’₮ Ʉ₦ĐɆⱤ₴₮₳₦Đ! ɎØɄ ₴₳łĐ ł₮ ₩₳₴ ØVɆⱤ!

ɎØɄ ⱠłɆĐ ₮Ø ₥Ɇ! ɎØɄ ₣Ʉ₵₭ł₦₲ ⱠłɆĐ ₮Ø ₥Ɇ!

ɎØɄ’VɆ ₵Ø₦ĐɆ₥₦ɆĐ ₥Ɇ ₮Ø ĐłɆ! ł ₴ɆɆ ł₮ ₦Ø₩!

ł ₴ɆɆ ⱧØ₩ ł₮ ł₴, ɎØɄ ₥Ø₦₴₮ɆⱤ₴!

ɎØɄ ₱Ⱡ₳Ɏ ɎØɄⱤ Ⱡł₮₮ⱠɆ ₲₳₥Ɇ₴, ₳₦Đ ₩Ɇ’ⱤɆ ₦Ø₮Ⱨł₦₲ ฿Ʉ₮ ₮ⱧɆ Ⱡł₮₮ⱠɆ ₱Ʉ₱₱Ɇ₮₴.

₩Ɇ’ⱤɆ JɄ₴₮ ₮ØɎ₴ ₳ⱤɆ₦’₮ ₩Ɇ!?

ɎØɄ’ⱤɆ Ʉ₴ł₦₲ ₮Ⱨł₴ ⱧɄ₥₳₦, JɄ₴₮ Ⱡł₭Ɇ ɎØɄ Ʉ₴ɆĐ ₥Ɇ!

ɎØɄ ₵ⱧØ₴Ɇ Ⱨł₥, ₳₦Đ ₦Ø₩ ł’₥ ₲Øł₦₲ ₮Ø ĐłɆ.

ł₴ ₮Ⱨł₴ ₥Ɏ ⱠɆ₲₳₵Ɏ? ł₴ ₮Ⱨł₴ ⱧØ₩ ₴₮₳ⱤĐɄ₴₮ ₥ØØ₦₴Ⱨł₥₥ɆⱤ ₮ⱤɄⱠɎ ĐłɆ₴?

₳₦Đ ₩Ⱨ₳₮ Ø₣ ₮ⱧɆ ฿ØɎ? ₩łⱠⱠ ɎØɄ ₭łⱠⱠ Ⱨł₥ ₮ØØ, ₩ⱧɆ₦ Ⱨł₴ JØ฿ ł₴ ĐØ₦Ɇ?

ł₮ ₩ØɄⱠĐ₦’₮ ₴ɄⱤ₱Ɽł₴Ɇ ₥Ɇ, ɎØɄ ₳ⱤɆ ₳ⱠⱠ ⱧɆ₳Ɽ₮ⱠɆ₴₴.

ł ₵₳₦ ł₥₳₲ł₦Ɇ ɎØɄ’ⱠⱠ ₭łⱠⱠ Ⱨ₳₩₦Ʉ’ⱤɆɎɆ₦₲ ₮ØØ, ₩ⱧɆ₦ ⱧɆ’₴ ₣ɄⱠ₣łⱠⱠɆĐ Ⱨł₴ ₱ɄⱤ₱Ø₴Ɇ?

ł₣ ɎØɄ’ⱤɆ ₲Øł₦₲ ₮Ø ₭łⱠⱠ ₥Ɇ, ฿Ɇ QɄł₵₭ ₳฿ØɄ₮ ł₮!

JɄ₴₮ ₴₮Ø₱ ₮Ⱨł₴ ₦Øł₴Ɇ! ł ₵₳₦’₮ ฿₳ⱤɆ ł₮!

₱ⱠɆ₳₴Ɇ ₴₮Ø₱ ₮Ⱨł₴ ₣Ʉ₵₭ł₦₲ ₦Øł₴Ɇ!

ł ₵₳₦₮ ₮₳₭Ɇ ł₮ ₳₦Ɏ₥ØⱤɆ!

Ɇ₦Đ ł₮!

Ɇ₦Đ ł₮!

₭łⱠⱠ ₥Ɇ!


PreviousChapters Next