Lenny ( ͡° ͜ʖ ͡° ) 91 members · 0 stories
Comments ( 30 )
  • Viewing 11 - 30 of 30

Dat booty tho ( ͡° ͜ʖ ͡° )

( ͡° ͜ʖ ͡° )

342501 It should show up on my profile

341131

/̴̠͎̤̫̳̰̘̜̯̩̱̦̜̙͖̮̜̘͆ͫ̿ͩ͞フ̸̧̬̲͕̹̞̼͇͎͔̩̗͕̬̈́̈́ͪ̌̇ͣͥͩͧ͗̀́́̊ͯ̌̚フ̸̧̣̪̰͉̙̹̱͍̮̗̀͂ͣͩ̽̍̕͜͜ ͒ͯ͆̔͏̡̠̳̹̝͖̦̩̺̟̲̳͇̘͚̲͚͞ ̷̻̤̺̞̣̺̜̟̻̞̤̼̦̰̎̒̓̓ͦͫ̿͊͐̑̇̇̀̕͟͡ ̸̳̻̭͍̱͇̠̱̹͚̝͓̜͔ͬ̽͐̅͌̒͌́ ̡̧̣̞̳̘̍̏̊ͭ̈̍̆̓̊ͤͮ̏͒̚̚̕͘ ͈̦̣̖͉̜ͤ̽̎ͤͪ͑͐̽ͪ̾̚̕͡͠͠͝ ̵̵̜̩̼͔̰͓͍͔̮͈̖̣͕̯ͣ͒̋͗͗̍͑̏ͩ̚ ͬ͆ͩͩ̓̈́̽ͦ͗ͦ̽ͤ̔ͭ̌̀̚҉͖̘͓̼̼̳̕͟ ̶̡͖̮͙̻̉͑̈́ͫ̅͛̏͑̏ͯ̕͠ ̧̡̼̫̠̬̮̘̤͉̻͔͍̻̲͖͚͓̌̊̐̿̑̚ム̶͈̗̟͓̬̀̊̅̿́̒ͪͣͦ͒̏͐ͬ͒͛͆ͪ̕͘͢`̴̨̡̙̟̞͍̜̰͈̭͗̃̿ͦͩͧ̌͛̔ͭͣ̇̈́͒͛͊͆ͮ͜ヽ̵̲̱̩͙͙̟̫̈́̉͂ͩͦ͘̕
̛̯̦̮͎̫̪̬̝̙̞̣̊ͪ͆̃ͩͮͮ̾ͪͮ̂͒̾̎̇͒ͦ̚͠/̴ͫ̏̏̒̔ͫͯ̄̑̅̔ͩͯͩ̀̀̈ͩ̊͢͡͏̪̻̝̲̞̣͚̫͇̱͔͓ ̷̧͓̻̤̲̮͆ͮ̾̽̍͂̃̆̅̚͞ͅͅノ̵̣̪͍̱ͥ̽͊̇̍̆̈̉͊̑́̕)̷̶̟̳̥̰͉̥̫̍ͧͩ̌̂̍ͥ̍̐͐̉͛͛̓ͥͩ̎͟ ̓͗̾̽ͦ̓̃̓̂̉͏͟͏̹̬̲̳̟ḑ̄ͤͭ͐̽̾ͮͤͣ͑̆͊ͦ̀͝҉̰̟̗̠̲̺̩̜̯̠̻̟͍o̢̐̊̏̎ͣ̋̂͗͒҉͏̢͖̳͈͓̖͖ ̵̧̲̭͕̲̦͉̼̗̥͚͉̪̺̜̃̈́̊͌̀̀͢͞ȳ͍̭͔̱̻͔͉̹̞͔͕̗̘ͪͨ̓̈̏͜͡ò̵̢̰͚̝͇̪̳̩͓̈́̅̎̂ͬ̍ͦ͒ͥ͢͜ͅu̶̶̧̨͕͎̪̟̱̪̺̣̣͉͙̣͖̹̺͌ͪ̍ͤ͆ͭ̈́ͫͣ͐ͭ̎̓͝ ̷̡̨̘̫̰̹̣̱̤͔͈͎̼͕͔̰͎̲̭ͧͥ̔̔ͬ͛ͥ̏̓ͮ̀ͅẹ̡̹̦̳̯̗̖̺̮͓̰̰̟͉̳͚̿̊̇͋ͯ͟v̸̥̺̬̥̞̪̹̥̣̤͓͇̲ͤ͆̂͊́̚͢͞ͅe̷͙̟̟̘̼͚ͯ̉͊̇̾͋ͬ̆͗ͥ̉̑͋͆̚͘n͙͔̟̥̰̖͍̱̹͙͎̫̝͓͙̎ͨͯͫͮ̔̾͊̈̋ͫ̇ͯ͡͡ ̴̵̧̨͕̹̤̟̼̣͔͙͔ͤ͑̅ͯ͌̋ͣ̓͒̈͐͌́ͅl̲̲̰͉̮͎̘̲͚̬̯̜̭͉͈̠̮͉ͤͪ̆̓͠ͅi̩̫̦̹͖̤̺̲̖̇̈́̽̌̆̒̃̉͋ͧͥ͂ͨ͟͝f̡̛͓͖̺̟̯̰̬̭͔̥̤̫̟͚̲̅͆̆ͨͪ̃̃̊ͣͅͅt̵̜̲̠̰̝͈̳̱̮͓̳͖ͫ̇̂̂̓̉̓̑ͤ̋̏̇ͫ͐͠͞ͅ?̐ͤ̅ͫ̑̓҉̘̜͕̯̼̯͍̰̤̭ ̡̬͇͓͔̫̲͍̯̟̝͇̲̲ͬ̃ͪ̀͌ͭ̏̄̋̒̈͒ͧͪ̑́̚ͅ)̡̗͚̬̭͈ͨ̇̈͌͛̉ͩͭͤ̑ͤ̉ͤ̊ͨ́͠ ̶̦̟̼̒ͦ̍ͧ̎ͫ́̈́̕ͅヽ̛̳͍̹̙͍̖̪̳̺̙̫̗͊̌͆̅ͭ̐̑̆̃͘͡͝
̴̫̞͓͇͓̖̤̦̞̦̈͒̑ͣ̄͗̔ͣ/̢͎̹̠̙͕̱̻́ͤͮ̂̾̈ͩͤ̎̒ͥ̃̓ͮ̐̒͆̓ͯ̕ ̴̴̢͐̓́ͣ̀́̈́̀҉̠̘̪̮̭̲̤̦͎̥͔͎|̶̮̖̥̺̟͙̭̳̖̝̲̞̟͔̮̳͛͗̎ͯ̏͐̄ͥ̆̚̚͡ ̧̬͇̰̜̙̩̱͇̘̥͔͓̺͔͈̅̊̽̾ͣ͒ͅ ̴̧̲̖̳̣͍͔͚͇̝̘̻̫͔̰̤̦ͦ̌̈̌͋̈̏ͯ̀̅͑̃͘͜͜(̶̷̼͎͇̻̣̹͉̤͖ͫ̋͗̉͛͢ ̷̥̯̥͕̭̝̼̲̘͈͓̝͈͖ͫ̓ͭ̈́̋͆́̾̇̓͠͠°̵̻͙̼̺ͨ́̀ͧ͛ͦͦ̆ͤ̀̍͆̄̐̏͋́̈͘͘ ̵̜̝͓̭̣̽ͦ̃ͧ͆ͨ̂ͦ̄͗͛ͫ̿ͤ̚͡ʖ̵̒͑̎̒̊͠͏̼͙̩̥̱̦̝͚͚̙̤̟͚͎̳͟ ̟̻̰͙͈͇ͥͯ̽ͮ͆͐̐̓̉̌̏̅ͯ͜͢͡°̸̧̘̖̱̲͓͔̬̯̺̩̤̋̋̈ͧ̚)̨̱̰͇̻̣̪͉̹̩̼̏̾ͪ̐̅̓̎́́́͘͞ノ̸̡̨̡̱̩͔̘̙̜͎͖̲͍̖̖̘͉ͬ̃̓̓ͣ͛ͯ́̈̃͘⌒͉͇͍̥͓̯̳̫̦̬̺̥̣͙ͩ͂̐̃̀ͫ͋̀ͪͫͨͭ̐͆̀̚͞͡(̮̜̼̼͈͍͙̠̰̼̬̙ͨ̋͊͑ͥ̌̄̊̔͑́́͟ͅゝ̐̐̈̂ͩ͑͂ͣͪ̋ͫ͑̎̌͋͊̐͠҉͖̙̳͚͇͕͉͕̜͙͘ͅ.̨̂̍̓ͦ̉̂͗̒ͩ҉̸̶̭͕͇̝̤̲̙̥,̥̦̞̣̻̪̼͈͇͇̯ͫ̑̌͌͐̅̓̏ͩ̏̂͒̕͜͝ノ̧̦̻̗̭͓̙̰̞̲͇͙̰̥̜̮̹͖ͮ̓̈̾̌̾ͦ̐̏͝
̖̠̥͇̫̞͔͈̰̺̥̯̘̬͉͚ͩ̊̉̿͊͌͒͗̐ͥͭ̚͢͢͠͠/̴̠̭̗͉̩͖͇̹ͬͦ̈͐̂̔̎ͭͨ̀̕ ̼̹̹͚̩̱̪̈́̐̃͂́ͮͪ̉̋̈́̎̒̐ͥ̒̈̀̚̚ノ̢̮͕̪̩̟̹͈̬̬̣͇͕̻̣͚̽̉̐ͯͮ̈̒͊̀ͨͦ̌͆̒͌́ͅ⌒̈́̇ͯ̃̀̓҉̹͖̳̮̲͠͠ͅ7̛͖͖̣̬̘́ͣ̔ͩͣ̍͋ͣ̈̄ͧ́́͢ͅ⌒̡͆ͫ̀̅̇̆ͯ͋̓͌ͩ̈́ͥͭ͋͏̢̬̦̳̻͠ヽ̢̯̟̞͇͕̺͎͍̥̉͒͒̏̎ͥͭͧͪ̐ͤͥ͢͢͞ー̵̡̡̢̩̼̲̼̅͂̊̒̊̐͜く̌ͩͨͨ͌̉ͤ҉̛̫̖̜̪̣͔̱̰̪̩̲̝͢͜͠ ̶͔̣͕̳̣͉̺͓͙͓̜̹̦̜̒̍̃ͪͩ̌̓͂̀̈́ͩ́̚ ̢̨̢̣̫̭̹̘̠̽ͧ͛͌ͥ͒͌ͪ\̡̹͈̦̙̗̳̳͕̜̳͙͕̮̲́̏ͧͨ̊ͮ̐͌̐̏̚͡ ̜͓̮̹̝̣̟͕̥̥̙̲̻̲̩̰ͮ̀̎̈ͥ̏ͫͤ͌̇̍́̕͠ͅ/̢̛͒̔͆ͯ͂ͨ̋ͬ̋̊ͥ̈ͭ̍͌̊ͫ̚͏͉̤͔͕̳
̨̧̪̬̭̲̰͋̔́͒̆̋͋͗丶̧͍̰̘̜̲͎̗̘̺̝͍͔̹͉̏̾ͫ̒̇ͨ͋̐͂ͧͥ́͡_̳̖̮̜̗̭̈́̾ͭ͑̌ͮ͌ͦ̔̃̂̔ͦ͐͆͐̍̄͟͢͡ ̸̲͓̖͙̫͍̖͇̖̥̜̠̟̮̩̑̽ͦ͐̽̀̾ͩ͜ノ̛̒ͬ̂͆̍ͥ́͘͘҉̭̜̞͉̼̞̝̝̺͚̰̮̖̫̯͇ ̵͇͓͈͛ͮ̎̽̒͛́̀̚̚͞。͎̤̼͓̠͔͕͕̩̤̘ͬ̐̄ͫ̽̀ͅ ̵̨̱͖̥͔͙̟͈̫̺̬̇̒̓̌̿̋́͑͒̐̈ͥ ͔̦̖̻̗̞̮̺̣̘̖͚ͯ̾ͬ͆̿͛͆̄̓̒͋ͥ̀̚͟ ̶̷̨̛̦̟͔̗̞̓̅̑̂ͩ͊ͤ͟ノ̶ͯ̃͐̈́̂ͬ͏̵̦̤̱̮̱̘̫̖̥͔̕ͅ、̶ͫ̐̾̆̓̊ͮ̈́̒̄͐ͣ̒̾͊̑͟҉̨̰̗̜͉̼̣͙̲ ̵̛ͪ̑ͣ̑̽ͥ҉̲̻̤̩͕͖͓̮。̸̨̠͓̞̭̭͉̱̯ͧ̅͐̆͒̊̔̇ͦ̀̂̈̍ͩ̀̊̆͡|̛̛͈̳̝̯ͣ̉̊͂̈́ͮ͗ͤ̆ͨ̏̇̀͠ͅͅͅ/̸̡͉͚̠͈̱̊̈́̊̊̑ͭ̿͌͆͛́̚͠
̡̜̼̺̜̻̗̠͎̫̗͆̉͐ͯ̋̋ͭͥ̈ͥ̀ͅ ̶͙̮̳͙̱̪̥̙̜̦͎̹͈̃̍ͫ̐̊̌͜͡ ̸̍͂͒ͪ́̽̋̇̃̎ͬ̽͑͜͏̳̖̬͍̞̣̣͉̩ ̭̜̘͍̠ͧ͒̂̈̓̀ͅ`̢̨̛̥̯̱̭̠̻̘̘̩̺̫͔̽ͩ́ͯͮ̉̑ͪ̌̄͊̾ͦ͒̏͊̕͡ヽ̸̖̜̙̣̫͓̠̤͎ͮͮͤ̈̂̋͆ͣ̾͋ͮ͛̂̌̓͆̓ͭ̀̀͢͞ ̴̡̲̗̘̼̞̦̺̙̭͈̙̖̦͇͕͇̘͛ͦ̾ͧ̎̿ͤ̄͊͒́͡͞`̵͊̾͊͆ͩ̌ͭ́ͥͧ̎ͩ̈͌͐҉̵̛̪̙̳̜̩̳͚̩̹͙̳͍̺͢ͅー͒ͩͩ͌̀̉̑͘͜͏̻͍̯͉̞̖-̴͔̲̭̰͉͇̜̹͚͔͈̞̪̙͔̙͋̄ͮ̔͜ͅͅ’͑̌̆̌ͭ͐̆ͤ̉̑ͧ̋͋ͤ̾͌̚͡͏̠͈͇͙͔̱̞̩̜̞͎̪͍̹͖̘̖ͅ人̢̩̗̤̣͎̠͈̩͖̖̻̬̘̭͕͍̲̾̆̈́̍̐ͧ͑̉͗̇̔̆͑ͦ͆̚͢͜ͅ`̦̥͕͇̥̗̯͍͚͓̞͇̺̻̜̝̣̟̥̓̅̾ͨ̇̽̈͋ͬͤ̆͌̓ͪ̿͟͡ー̷͚̪͖̳̦̥̹̤̫͕͈̮͍̟̲̦̗̪͆̎͆ͯͭͦͯ̇͌̿ͣ́ͮ̔͛͆̈͆̕ノ̡͔̻̥̱̼̥͖̤͈̙̠̗̼͕̂́ͧ̏̂͆̒̈́́ͅ
̧ͧ̏̎ͭ̊̑̎ͭ̀̓͏͎͈̣͎́͘ ̵̦̻̱͖̳͈̻̥̬͚̾̈̓ͩ̕ ̷̡̥̰̘̤͎̯̯͎̙͇̼ͦͤ̾̊ͯ ̸̊̏ͫ̒́̀̏͂̂̆́̒̒ͧ̓̾̚̚҉̩͚̲̠̝̘͇̗̺̮̳̣̝̞̠͚̙͇̞͡ ̸̧̊͒̐͛ͨ̂̈ͪ̆͆̏̆ͪ̍̐̂͝҉̣̤̫̟̰͉̬̯͖̬̤丶̎̇͌̍̑ͥ҉̺͓͙̲̙̘̖̩̤̣̫͡ ̵̷̹̭͍̘̙̻̻͖͎̰ͨ͐ͧ͌́͂ͬ̏͢ ̴̡͍̺̼͕͕̱̄͒ͯ̈́̚ ̧̤̙͕̩̯̳̫͈̯͉̹̝̳͈͖͕̠̻̅ͥ̐ͫ̍̅͝_̀ͣͭ̓͊̅ͭͪ̀̍́͏̶̸̲͖̮̟͚̙̖̲̗̬̯̜͚̟͇̀人̈̆̉̔̀͐̔̓͊͌ͣ̒̏̊̿̉ͨ̾̀̚̕͟͏͎̭̠̰͕͇̬̲̻͜’̸̢̫̬͍̈́̋͋̔ͅ彡̵̸̸̳͚̘̩̻̫̥̣̭͎̙̲̤̦̞̼̆͑ͧ̓̿̊ͬ̀͟ノ̨̨͗͋̂͊ͣ̓ͭ̆ͥ̀̅̇҉͓̰̬̮̣̭̭̣̞̰͔̣̣̝͍̩͘ͅͅ

i just wrote a story about for this

( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )

What the fuck have you guys done to Lenny ( ͡° ͜ʖ ͡°)

wut wut

Luz
Luz #21 · Oct 30th, 2013 · · ·

334493

pony language

>implying we're some multicolored ponies
>tfw most of us are adult men
>( ͡° ͜ʖ ͡° )

I see what you did

( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° 5

Luz

show me the ( ͡° ͜ʖ ͡° )
give me the ( ͡° ͜ʖ ͡° )
oh lord what a ( ͡° ͜ʖ ͡° )

Fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffudge mountain.

The pronouns keep changing!
I'm so confused!

This is some weird shit.

I can do weird.

I am worried beyond belief. Let's do this!

  • Viewing 11 - 30 of 30
Join our Patreon to remove these adverts!