• Member Since 12th Jan, 2022
  • offline last seen January 12th

thichgym24h


https://thichgym.com Thích Gym 24h là blog cá nhân chia sẻ kinh nghiệm từ thực tế luyện tập Gym, cụ thể là các bài tập cơ bản