• Member Since 11th May, 2023
  • offline last seen May 11th

romisa


Blog Posts
0

Comments ( 1 )
  • Viewing 1 - 1 of 1

نکته ششم: سیستم راهنمایی برای جستجو برای قیمت فلزیاب بعضی از فلزیاب‌ها با سیستم‌های راهنمایی بسیار پیچیده عمل می کنند که باعث می‌شود که شما نمی‌توانید به صورت دقیق با آن کار کنید. بنابراین، باید فلزیابی را انتخاب کنید که بتوانید به راحتی سیستم راهنمایی را دنبال کنید. نکته هفتم: کیفیت تصویر در برخی از مناطق، شما ممکن است نیاز داشته باشید که تصاویر با کیفیت بالایی را تصویر کنید. فلزیاب‌های با کیفیت تصویر بالا به شما کمک می‌کنند تا به صورت دقیق تصاویر را تصویر کنید. نکته هشتم: قابلیت پیدا کردن طلایاب فلزیاب‌های با کیفیت بالا توانایی دارند که بتوانند گنج یاب را با دقت پیدا کنند. اگر فلزیاب شما قادر به پیدا کردن گنج با دقت نیست، شما ممکن است نتوانید به صورت دقیق به گنج برسید و نتوانید کارایی خوبی را انجام دهید. نکته نهم: قابلیت یافتن جستارهای مرتبط با گنج در برخی از مناطق، شما ممکن است نیاز داشته باشید تا جستارهای مرتبط با گنج را پیدا کنید.

  • Viewing 1 - 1 of 1
Login or register to comment